Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest Regulaminem Organizacyjnym podmiotu leczniczego Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000780941, NIP 5272889763, REGON: 383063446, kapitał zakładowy 5.000 zł, będącej zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000224739 (dalej „Podmiot Leczniczy”).
 2. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  • przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
  • Niniejszego Regulaminu;
  • Umowy Spółki.
 3. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Regulaminie świadczenia usług telemedycznych.
 4. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod firmą Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i w tym celu stosuje następujące nazwy dla swojej działalności leczniczej: Heals, Teledok, Xmedica.
 5. Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto Warszawa, ul. Sándora Petöfiego 8/10, 01-917 Warszawa.
 6. Podmiot Leczniczy nie udziela świadczeń zdrowotnych w inny sposób niż świadczenia udzielane w systemie teleinformatycznym lub łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 7. Miejscem udzielania świadczeń jest każdorazowe miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń w ramach w systemu teleinformatycznego lub łączności.
 8. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Podmiot Leczniczy w ramach stron internetowych: (Zakład Healmee): https://heals.pl/, https://teledok.pl/ oraz https://xmedica.pl/.
 9. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 10. Podmiot Leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

§ 2 Cele i zadania

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez osoby do tego uprawnione, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, jak również prowadzenie badań naukowych, promocja zdrowia, edukacja pacjentów. W szczególności celem są świadczenia zdrowotne związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, oraz badania diagnostyczne.
 3. Zadania, o których mowa w § 2, są wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny podmiotu leczniczego, posiadający wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przy poszanowaniu praw pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

§ 3 Struktura organizacyjna, organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, warunki współdziałania tych jednostek oraz sposób kierowania jednostkami organizacyjnymi

 1. Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego jest jednolita. W strukturze tej nie wyodrębniono oddzielnych jednostek i komórek organizacyjnych.
 2. W strukturze Podmiotu Leczniczego funkcjonują następujące stanowiska:
  • Kierownictwo w postaci zarządu spółki,
  • Lekarze.
 3. Do kompetencji i zadań kierownictwa należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego;
  • reprezentowanie Podmiotu Leczniczego na zewnątrz;
  • tworzenie regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
  • podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących działalności Podmiotu Leczniczego, stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki.
 1. Do kompetencji i zadań lekarzy należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, edukacja Pacjentów, promocja zdrowia.
 2. Lekarze podlegają w zakresie organizacyjnym kierownictwu.
 3. Kierownictwo oraz lekarze współdziałają ze sobą w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego oraz prawidłowości realizowanych świadczeń zdrowotnych.

 

§ 4 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

  1. Działalność Podmiotu Leczniczego polega na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
  2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy obejmuje:
   • ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie chorób wewnętrznych (telemedycyna), alergologii (telemedycyna), dermatologii (telemedycyna), diabetologii (telemedycyna), endokrynologii (telemedycyna), ginekologii (telemedycyna), kardiologii (telemedycyna), neurologii (telemedycyna), ortopedii (telemedycyna), otorynolaryngologii (telemedycyna), pediatrii (telemedycyna), pulmonologii (telemedycyna), seksuologii (telemedycyna), urologii (telemedycyna) i psychiatrii (telemedycyna),
   • badania lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
   • udzielanie porad lekarskich oraz wydawanie opinii lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
   • udzielanie porad dietetycznych i psychologicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
   • promocję zdrowia.
  3. Informujemy, że w ramach świadczonych przez nas usług nie są wystawianie recepty: na leki psychotropowe, hormon wzrostu, benzodiazepiny oraz leki narkotyczne.

   

  § 5 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

  1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telemedycznych poprzez Portal (serwis heals.pl (Zakład Healmee) lub aplikacja mobilna).
  2. Na proces udzielania świadczeń zdrowotnych składa się:
   • rejestracja Konta przez Użytkownika,
   • wskazanie dolegliwości przez Pacjenta w Portalu,
   • wypełnienie przez Pacjenta odpowiedniego dla danej dolegliwości formularza (wniosku o e-konsultację), zawierającego w szczególności informacje o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, dotychczasowym leczeniu, przyjmowanych lekach itp.,
   • dokonanie płatności za Usługę,
   • weryfikacja formularza (wniosku o e-konsultację) i zawartych w nim danych przez lekarza,
   • w zależności od charakteru zamówionej Usługi udzielnie przez lekarza porady medycznej, wydanie zalecenia, zinterpretowanie wyników badań, wystawienie skierowania lub e-recepty lub wystawienie innych dokumentów i podjęcie innych czynności stosownie do okoliczności oraz charakteru Usługi.
  3. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
   • prawa i obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa;
   • wymogi określone w przepisach prawa;
   • zasady etyki zawodowej;
   • zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonych w Podmiocie Leczniczym;
   • zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
  4. Podmiot leczniczy i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  5. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania podmiotu.
  6. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej.
  8. Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwego dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i używania zgodnie z odrębnymi przepisami.
  9. Dokumentację medyczną w Podmiocie Leczniczym prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  10. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa wewnętrznie obowiązującego, w szczególności z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz uchwałami organów samorządu zawodowego lekarzy.
  11. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  12. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   • do wglądu w siedzibie spółki;
   • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
   • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
   • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; na informatycznym nośniku danych.
  13. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni.
  14. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  15. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w Podmiocie Leczniczym należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

   

  § 6 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

  1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
  2. Wysokość aktualnie obowiązujących opłat dla danej Usługi podana jest w Portalu.

   

  § 7 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

  1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
  2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
  3. Podmiot Leczniczy może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.
  4. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Podmiotu Leczniczego.

   

  § 9 Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest odpłatna.
  2. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest wolne od opłat.
  3. Opłata za:
   • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002,
   • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007,
   • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – wynosi 0,0004 -przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

  § 10 Reklamacje

  1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym, ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Organizacja składania i rozpatrywania reklamacji została określona w regulaminie reklamacji, który dostępny jest na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.

  § 11 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2024 r.