Prawa Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024.
Dz.U.2024.0.581 t.j. – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf)

Art. 12.

1. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w ustawiez dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymipotrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), ma prawo do otrzymania informacji, októrych mowa w ust. 1 oraz w art. 9–11, w zrozumiały dla niego sposób, wszczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, októrych mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym iinnych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).

3. Pacjentowi, któremu wszczepiono wyrób medyczny, podmiot wykonującydziałalność leczniczą, który wykonał implantację, jest obowiązany dostarczyć, wraz zkartą implantu, informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobówmedycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 irozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.1)), sporządzone wjęzyku polskim i w postaci zapewniającej szybki dostęp do tych informacji.

Rozdział 3a
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczychArt. 12a. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny maprawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi UrzęduRejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychlub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotudziałania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605,650, 1859 i 1938).

Pełny tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest na stronach internetowych: www.isap.sejm.gov.pl, www.rcl.gov.pl, www.rpp.gov.pl → DLA PACJENTA → Prawa Pacjenta → Prawa Pacjenta w języku polskim, angielskim i języku migowym (film).

SKARGI I WNIOSKI

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: e-mail: mateusz.borowicz@saferodo.pl
  • Skargi i wnioski pacjentów dotyczące udzielania świadczeń medycznych przyjmowane są przez sekretariat zakładu leczniczego Healmee, codziennie w dni robocze w godzinach 13:00-14:00.
  •  Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej i przesłać na adres skrzynki pocztowej: info@heals.pl
  • Kontakt:
    • telefonicznie : 506241342
    • pocztą elektroniczną: info@heals.pl
    • pisemnie: Zakład leczniczy Healmee, ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn – pt w godz. 8:00 – 20:00
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171
Warszawa
Sekretariat: tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

www.rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
poniedziałek – w godzinach od 9:00 do 18:00
wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/nowe-zasady-korzystania-z-porad-lekarskich